27 Comments

Hvordan føre aksjer i skattemeldingen

Det første møtet med skatteetaten som aksjeinvestor eller -trader kan fort bli litt kaotisk om du ikke holder tungen rett i munnen og fingrene godt plantet på kalkulatoren. Her finner du den informasjonen du trenger for å fylle ut skattemeldingen for aksjer og fond.

Illustrasjon: © Oleksandr Bilozerov | Dreamstime.com

Les også: Andre utgifter til aksjehandel? Før dem inn i skattemeldingen og få avdrag!

Skattemeldingen for aksjer kommer stort sett ferdig utfylt om du har handlet i norske aksjer og aksjefond eller gjennom en Aksjesparekonto. Da trenger du stort sett bare å sjekke at tallene er riktige. Har du derimot handlet utenlandske aksjer, i andre type verdipapirer, aksjer som ikke er notert på børs eller i kryptovaluta, så krever det litt mer arbeid fra deg. 

Før du går i gang; Finn fram alt du trenger av sammenstillingsoppgaver (Fra banken/nettmegleren du bruker), aksjeoppgaver som du finner på Altinn og gjerne rettledningsskjemaene til Skatteetaten (Lenket til under her). Er du klar? La oss komme i gang.

PS: Nytt for 2019 – Skjema RF-1159 erstatter det tidligere skjemaet RF-1059. 

Dette innlegget er på ingen måte en erstatning for den informasjonen du finner på skatteetaten sine nettsider og gir deg heller ingen ny informasjon. Innlegget er derimot et forsøk på å gi deg oversikten over det du må få med deg for å få ført inn de riktige tallene som du er pliktig til og få levert skattemeldingen for aksjer og aksjefond.

Les også: Hvordan enkelt spare i aksjefond med Kron

Hvis du ønsker å unngå å “streve” med skattemeldingen neste år, så finnes det flere muligheter for å unngå dette. Du kan opprette et aksjeselskap for investeringene dine eller enda enklere opprette en Aksjesparekonto eller investeringskonto, da blir skattemeldingen din ferdig utfylt hvert år og du skatter ikke før du tar penger ut av disse kontoene. 

DB

Kutt skatten med Dine Penger

Dine Penger utgir hvert år en skattespesial som er fullspekket av gode råd og tips til hvordan du kan kutte skatten og få full oversikt over skattemeldingen. Dette er en liten investering som fort kan spare deg for tusenlapper!

Abonner på Dine Penger nå!

Annonse

Fremgangsmåte og skjemaoversikt:

Her er en kort og enkelt skisse på hvordan du går fram med oppgaven. Merk her at RF-1059 er fra og med skatteåret erstattet med RF-1159. Og selvangivelse hetter selvsagt nå skattemelding. Ellers er det samme jobben som skal gjøres. 


RF1088F – Aksjeoppgaven

Last ned rettledning til Aksjeoppgaven RF-1088
Last ned rettledning til Aksjeoppgaven RF-1088

Aksjeoppgaven RF-1088 inneholder alle handler og innehav av aksjer, aksjefond og verdipapirer som Skatteetaten har fått informasjon om. Denne må sjekkes og ventuelt korrigere. Mangler noe her, må du føre det inn i skjema RF-1159

I midten av mars, rett før selve skattemeldingen slippes, vil du som har kjøpt, solgt eller eid aksjer i løpet av fjoråret motta aksjeoppgaven i din postkasse hos Altinn. Denne oppgaven kalles RF-1088 og er det utgangspunktet du begynner med når du skal føre inn i skattemeldingen for aksjer. Denne oppgaven inneholder opplysninger om alle de norske selskapene og aksjefondene du har eid, kjøpt eller solgt aksjer. (Inneholder også utenlandske selskaper som er notert på Oslo Børs).

Les også: Skatteetatens veiledning for RF1088 (PDF)

Du må her sjekke at alle opplysningene stemmer (Du sjekker tallene mot sluttsedlene/sammenstillingsoppgaver/årsoppgaven som du får hos din bank eller nettmegler).


Hvis alt er korrekt:

Hvis tallene viser seg å være korrekt så fører du disse inn i selvangivelsen:

– 110 Skattepliktig gevinst -> 3.1.8 i selvangivelsen

– 120 Fradragsberettiget tap – > 3.3.8 i selvangivelsen

– 130 Skattepliktig utbytte -> 3.1.5 i selvangivelsen

– 140 Ligningsverdi -> 4.1.8 i selvangivelsen

Hvis alle aksjene du har kjøpt, solgt eller eid er kommet med i denne oppgaven og du ikke har handlet i noen utenlandske selskaper som ikke er kommet med, så har du nå gjort hele jobben og du kan levere aksjeoppgaven til skattemeldingen med god samvittighet. Skjemaet RF-1088F skal ikke leveres med mindre du gjør korrigeringer.


Hvis noe ikke stemmer:

Hvis tallene ikke stemmer, må du gjøre korrigeringer. Dette gjøres enklest digitalt i skjemaet RF-1088K (Som du også skal ha fått i medlingsboksen i Altinn). Se skatteetatens veiledning for hvordan fylle ut skjemaet digitalt i Altinn. Når du korrigerer digitalt i skjemaet RF-1088K  vil du etter noen dager motta en ny korrigert utgave av RF-1088F med riktige verdier (Nå kalt RF-1088R) i Altinn og kan dermed føre inn de nye verdiene i selvangivelsen. (Leverer du på papir må du levere med korrigert utgave av RF-1088F).

Hvis noen av selskapene eller aksjefondene mangler fra RF-1088F, må du levere skjemaet RF-1159 for disse. RF-1159 må også leveres for alle utenlandske aksjer, andre verdipapirer, kryptovaluta med mer, som ikke kommer med i RF-1088F.
RF-1159 – Aksjer og fondsandeler

Last ned Skatteetatens rettledning til RF-1059 (pdf)

Hvis du har kjøpt, solgt eller eid aksjer som ikke har kommet med i RF-1088F så må du fylle ut og levere skjemaet RF-1159 (Last ned skjema (pdf)) for disse.

Det er her du må virkelig holde tungen rett i munnen hvis du har vært aktiv i annet enn norske aksjer og aksjefond. Har du handlet mye i utenlandske aksjer, andre verdipapirer eller kanskje kryptovaluta, så har du kanskje en stor jobb foran deg. Så finn deg en kopp kaffe, en kalkulator og sett deg godt til rette.

Les også: Skatteetatens rettledning til RF-1159 (pdf)

Her anbefales det å laste ned skjemaet til skatteetaten, se på eksempler på utfylling (se lenke lenger ned) og sette seg inn i skjemaet før du begynner. 

Merk at det er plass til to føringer av aksjebeholdning (aksjer du eide ved utgangen av året) og to realisasjoner i hvert skjema. Har du f. eks 6 realisasjoner, så trenger du altså 3 av disse skjemaene. Ellers er det viktig å få med seg at realisasjonene du skal føre inn går etter FIFU-prinsippet. Det vil si at de første aksjene du kjøpte, vil også være de første som selges. Kjøper du f. eks 50 aksjer i samme selskap ved to ulike anledninger og deretter selger alle 100 aksjene, så må du føre dette inn som to realisasjoner. (Dette er det som regel grei oversikt over i realisasjonsoppgavene fra nettmegleren din).

Les også: Skatteetatens eksempler på utfylling av skjemaet RF-1159

Aksjer du har ved utgangen av året skal føres inn i del 1 av skjemaet, mens aksjer du har realisert gevinst/tap skal føres inn i del 2. I del 3 summeres opp skattepliktig utbytte og gevinst/tap som så føres inn i selvangivelsen. (Jeg har her forsøkt å lage en enkel og oversiktlig gjennomgang av skjemaene, last denne ned som PDF her:)

Last ned veiledning for skjemaet (PDF)

Denne er laget for skjema RF-1059 i sin tid for papirutgaven av selvangivelsen og er ikke oppdatert for RF-1159 for skatteåret 2018, se heller Skatteetaten sin rettledningsskjema)

RF1059 – Del 1: Aksjebeholdning ved utgang av året

Eide du norske eller utenlandske aksjer eller aksjefond ved utgangen av året som ikke er oppgitt i RF-1088F? I så fall må du føre inn disse i denne delen. Denne delen må også fylles ut der det opplyses om dette i RF-1088F.

Legg merke til at det er plass til å føre inn for to aksjer i hvert skjema (I hver sin kolonne).

100 Selskapsopplysninger

Det første du må gjøre er å føre inn opplysninger om selskapet eller aksjefondet. Dette er egentlig ganske enkelt. Du trenger: Fullt navn på selskapet, Organisasjonsnummer (kun for norske selskapet), Land, ISIN nummer (Finnes f.eks på sluttseddel eller oslobors.no), informasjon om antall aksjer, anskaffelsesmetode og dato. Hvis det har vært noen hendelser av typen splitt, spleis, fisjon etc. må dette også fylles inn (For slike tilfeller anbefales det å lese rettledningen og eksemplene til skatteetaten).

200 Inngangsverdi og beregning av skjermingsfradrag

Neste steg er beregningene av inngangsverdi og skjermingsfradrag. Inngangsverdien vil være det du har betalt per aksje + omkostninger for å anskaffe aksjen (Typisk kurtasje for kjøp/antall aksjer), ved kapitalnedsettelse eller forhøyning i løpet av året må inngangsverdien korrigeres (post 202-204, les rettledning til skatteetaten hvis du tror det gjelder deg), hvis du eide aksjen året før også, men ikke mottok utbytte det året vil du ha et ubenyttet skjermingsfradrag som føres inn i post 205 (Det ubenyttede skjermingsfradraget finner du i post 305 fra samme skjema fra forrige år). Deretter beregnes årets skjermingsfradrag (For 2011 er denne på 1,5 %).

Les også: Hva er skjermingsfradrag

300 Skattepliktig utbytte

I post 301 fører du inn utbyttet du mottok i løpet av året (Hvis du ikke mottok noe utbytte = 0). Her trekkes fra skjermingsfradraget beregnet i post 208. Hvis utbyttet er større enn skjermingsfradraget føres differansen (Utbyttet (301) – Skjermingsfradrag (302)) som skattepliktig utbytte og overføres til post 901 i del 3. Hvis derimot utbytte er mindre enn skjermingsfradraget har du et ubenyttet skjermingsfradrag som føres i post 305 og som overføres til neste års skjema.

RF1059 – Del 2: Realisjonsoppgave

Hvis du realiserte norske eller utenlandske aksjer eller et aksjefond i løpet av året og disse ikke er oppgitt i RF-1088F må du føre inn realisasjonene i denne delen av skjemaet. Denne delen må også fylles ut der det opplyses om dette i RF-1088F.

Legg merke til at det er plass til å føre inn to realisasjoner i hvert skjema (I hver sin kolonne). Legg også merke til at realisasjonene føres ett FIFU prinsippet (Se i introduksjonen til dette skjemaet).

400 Selskapsopplysninger

Denne delen føres på samme måte som i 100 i del 1. Men her trenger du også selvsagt opplysninger om når aksjene ble realisert. Legg også merke til at koden aksjefond i type verdipapir i post 404 her er VPF, mens det i del 1 er AF (Må gudene vite hvorfor).

500 Inngangsverdier på realiserte aksjer

I post 501 fører du inn inngangsverdien per aksje. På samme måte som i del 1, må du altså huske å få med deg omkostningene i inngangsverdien. (F. eks Inngangsverdi = Kjøpskurs + (Kurtasje/antall aksjer). Også her må inngangsverdien korrigeres ved kapitalnedsettelse eller forhøyninger i løpet av året (Post 502-504). Les skatteetatens rettledning hvis du tror det gjelder deg.

600 Skattepliktig utbytte

Denne delen føres på akkurat samme måte som for 300 i del 1.

700 Realiserte aksjer og skattepliktig gevinst/tap

I post 701 fører du inn det totale vederlaget som det så fint kalles, eller salgssummen fratrukket omkostninger (kurtasje). (F. eks Totalt vederlag = (salgskurs x antall aksjer) – kurtasje for salg).

I post 702 beregnes samlet inngangsverdi. Altså inngangsverdi per aksje (504) x antall aksjer (407).

I post 704 Fører du inn anvendt skjermingsfradrag (Hvis du har ubenyttet skjermingsfradrag fra året før). Dette tallet vil være rest skjermingsfradraget fra post 605 x antall aksjer (post 407).

RF1059 – Del 3: Beløpene som overføres til skattemeldingen

I den siste delen av skjemaet summeres opp de aktuelle tallene som så skal føres inn i skattemeldingen din.

Merk at jeg hopper over Post 80-807. Disse postene gjelder for aksjer anskaffet før 1989. Hvis dette er aktuelt for deg anbefales det selvsagt å lese rettledningen til skatteetaten. Merk også at du kun trenger å oppsummere i siste skjema du leverer. Må du f. eks levere 3 stk RF-1059 skjema (F. eks ved 6 realisasjoner), så summerer du opp i siste skjema.

I post 901 summeres opp all skattepliktig utbytte fra postene 304 og 604. Dette beløpet overføres så til selvangivesen i post 3.1.7.

I post 902 summeres opp skattepliktig gevinst eller fradragsberettig tap fra postene 705. Hvis beløpet er positivt (altså skattepliktig gevinst) føres dette i post 3.1.10 i selvangivelsen. Hvis beløpet er negativt (altså fradragsberettiget tap) føres dette i post 3.3.10 i selvangivelsen.

I post 903 summeres opp all anvendt skjerming.

Skatteetatens veiveiser for aksjer og andre verdipapirer

Skatteetaten har laget en veiviser som gjør det lettere å finne ut hvordan du skal føre ulike verdipapirer fra ulike type kontoer på skattemeldingen. Klikk på bildet under for å komme til veiviseren.
skattaksjer

DB

Kutt skatten med Dine Penger

Dine Penger utgir hvert år en skattespesial som er fullspekket av gode råd og tips til hvordan du kan kutte skatten og få full oversikt over skattemeldingen. Dette er en liten investering som fort kan spare deg for tusenlapper!

Abonner på Dine Penger nå!

Annonse

Sjekk også ut Nordnets skatteguide for aksjer

Les mer om anbefalt nettmegler Nordnet

27 Comments

 1. Jeg stresset også relativt mye med selvangivelsen første gang jeg handlet aksjer i utlandet, så denne artikkelen tror jeg mange vil sette stor pris på.

  Veldig godt forklart og veldig godt skrevet. Good job 😉

 2. Hei.

  Takk for flott artikkel.

  Men jeg lurer på et par ting:
  Jeg handlet en del norske BULL/BEAR aksjer i høst. Bl.a. BULL_REC_DNM, som gikk heller dårlig. Masse realisert tap jeg vil ha med i selvangivelsen. Siden disse ikker er med i RF-1088, betyr det at alle disse også må inn i RF-1059? Da har jeg minst 30 RF-1059 skjema som må fylles ut. Blir noe lange kvelder fremover.

  Dessuten: Papirskjemaet har som du sier mulighet for å føre inn 2 realisasjoner, men når jeg forsøker å fylle ut elektronisk via altinn, ser jeg kun 1 realisasjon pr. skjema. Da får jeg nesten dobbelt opp med skjema. Eller er jeg helt blind her???

 3. Heisann Frode,

  Disse faller nok under verdipapirfond så vidt jeg vet (Det gjorde ihvertfall for meg for XACT Derivat Bul/Bear), mens RF-1088 kun gjelder aksjer og egenkapitalbevis. Norske verdipapirfond får du i en egen oppgave fra nettmegleren og skal komme automatisk inn på selvangivelsen i post 3.1.9 for gevinst og post 3.3.9 for tap. Så sjekk disse postene i selvangivelsen for å se om tapene og gevinstene dine er tatt med her. Hvis dette ikke er kommet med må dette korrigeres i disse postene.

  Ja, det er bra du sa. Elektronisk er det nok bare 1 registrering per skjema, men her går det til gjengjeld veldig mye raskere å registrere opplysningene.

 4. Hei,

  Jeg deltok i en emisjon i ett utenlands selskap i fjor. Jeg både benyttet meg av noen av mine tegningsretter, og solgte resten. Vet du hvordan dette skal føres ?

 5. Takk for super informasjon =)

  Jeg har problemer med å registrere mer enn et RF-1059 skjema elektronisk, så jeg gjorde det igjennom excel i stedet og laget pdfer (importerte skjemaet som bilde i excel og la tekstbokser med tall og informasjon over, tekstbokser kan referere til celleverdier).

  Et kjapt spørsmål: Er det noen som vet om vi må signere alle disse papirene før man legger dem inn på altinn, eller holder det med den elektroniske signeringen slik at man kan la signeringsfeltet i hver pdf være blank? Litt stress å printe ut alle papirene (jeg har 33), signere og skanne dem inn igjen =)

 6. “Har du handlet ofte i utenlandske aksjer har du en stor jobb foran deg. Her anbefales det virkelig å levere digitalt, da slipper du også å gjøre mange av beregningene.”

  med “digitalt” mener du fylle ut skjema på altinn, eller finnes det et programgrensesnitt (API) man kan bruke til dette i mot altinn?

  Dersom man ikke selger blir det like mange RF-1059 som tidligere år + aksjer man ervervet inneværende år. De gamle RF-1059 burde være mulig å fylle ut automatisk med oppdatert data for utbytte.

 7. Vi har en ordning på jobben som gjør det mulig å kjøpe aksjer i selskapet til under markedspris. Dette blir selvsagt fordelsbeskattet på selvangivelsen hvert år.

  Men det jeg lurer på er når jeg etter 3 år selger mesteparten av mine aksjer. Hvordan regner jeg ut hva jeg skal betale i skatt på evt gevinst?

  Har lest at jeg skal trekke fra skjermingsfradrag, jeg har ikke tatt noe utbytte hvert år, bare nå etter 3 år, og jeg solgte ikke alt.
  Akjene blir kjøpt to ganger årlig (juni og desember).
  Det er i et utenlandsregistrert firma (USA)

  Noen som kan hjelpe med å si hvordan jeg skal sette opp regnestykket?

 8. Hei, Jeg har gjort rundt 50-60 handler i 4 forskjellige utenlandske aksjer og lurer nå på hvordan dette blir. Er jeg da nødt til å fylle ut rundt 100 skjemaer?

  Finnes det ikke en måte å hvor man bare kan summere sammen gevinst/tap og føre det inn i selvangivelsen?

 9. Hei Mats,

  Jeg er nok redd for at du ikke vil like svaret her. For ja, du er nok nødt til å fylle ut for hver eneste handel du har gjort. Det var nettopp en sak om dette i Dine Penger (I bladet, ikke på nett) med en som hadde gjort veldig mange handler som måtte føres på selvangivelsen. Han fikk til slutt amnesti av Skatteetaten og fikk føre opp på den måten du nevner her, men dette var altså et ekstremtilfelle.

  Men hvis du legger klar alle tallene på forhånd, så går det rimelig fort å føre inn handlene i skjemaet online 🙂

 10. Hei,

  Håper du får en eller annen notifikasjon når du får kommentarer på gamle innlegg 🙂

  Jeg har begynt å investere i noen utenlandske ETFer. Jeg har planer om å kjøpe nye andeler ca hver andre måned. Si at jeg kjøper 100 andeler i Ishares MSCI World i dag til 40 kr/andel og 100 i samme ETF neste måned til 55 kr/andel. Må jeg da fylle ut to skjemaer? Eller holder det med ett?

  Et annet spørsmål. Dette står på skatteetaten sine sider: “Personer som ikke er årsregnskapspliktige, kan regne om inntekter og utgifter etter valutakursen på transaksjonstidspunktet, eller etter en årlig gjennomsnittskurs.”. Hva som lønner seg å bruke, kursen på transaksjonstidspunktet eller en årlig gjennomsnittskurs, vil jo variere fra år til år, aksje til aksje. Er det lov å fylle ut noen skjemaer med valutakurs som er fra transaksjonstidspunktet og andre skjemaer med årsgjennomsnitt? Eller må en velge en eller den andre kursen for alle skjemaer?

  Takk for svar 🙂

 11. Heisann Sindre,

  Det gjør jeg vettu 🙂 Jeg må nok komme med den kjedelige beskjeden om at jo, du må nok fylle ut to skjemaer for dette. Ett for hver realisasjon til hver inngangskurs du kjøpte for. Hvis du har planer om å jevnlig investere i disse (f. eks månedlig sparing) eller av andre grunner kommer til å kjøpe/selge ofte, så anbefales det å bruke f. eks en investeringskonto. Da føres det kun i selvangivelsen når du tar penger inn/ut av investeringskontoen.

  Når det kommer til det andre spørsmålet ditt, så kan jeg nok ikke gi deg et godt svar på det. I beste fall ville det vært tolkning/tipping fra min side. Her er det kanskje best å spørre Skatteetaten selv. Når du har fått svar fra skatteetaten så kan du også ta vare på svaret og bruke det om det skulle komme opp en sak senere (Har selv måttet gjøre dette). (Kom gjerne med svaret her også, i tilfellet det er noen andre som lurer på det samme).

  Ha en fin dag 🙂

 12. Takk for svar 🙂

  Jeg har tenkt litt på Investeringskonto Zero. Spesielt nå som det, for meg, virker som om skjermingsfradraget er på tynn is. Det hadde ikke akkurat overrasket meg om Scheel-utvalget, som kommer med rapporten sin i morgen, kommer med forslag om å enten øke skatt på utbytte eller fjerne skjermingsfradraget, eller muligens begge deler.

  Det må være umulig for skatteetaten å holde orden på om det som blir ført er rett på ligningen? Med jevnlig sparing i flere utenlandske fond/aksjer tar det ikke lang tid før en må fylle ut 100+ skjemaer i året. Ligninger med utenlandske aksjer er jo noe skatteetaten sier de sjekker ekstra nøye, men jeg ser ikke hvordan det kan være mulig. Tidsbruken ville vært enorm, selv om de sjekker kontoer med små beløp. Jeg har kjøpt 5 ETFer ved 3 forskjellige tidspunkt i år, alle betaler utbytte 4 ganger i året, som jeg reinvesterer med en gang de utbetales. Jeg har altså 35 skjemaer jeg må fylle ut for dette året og jeg er jo ikke en “aktiv” investor engang! Må si at jeg blir litt irritert både som investor og skattebetaler. Som investor er det irriterende å fylle ut så mange skjemaer og som skattebetaler er det irriterende fordi det må være uunngåelig med dagens system at veldig mange klarer å lure seg unna skatt eller rett og slett gjør en feil eller to.

  Jeg skal sjekke med skatteetaten når det gjelder det med hvilken valutakurs en burde/kan bruke.

  Sindre

 13. Som jeg fryktet. Aksjonærmodellen er foreslått ikke gjeldende for aksjer utenfor EØS og utbytteskatten foreslått økt til 41%. Om dette blir innført, selger jeg alle aksjer/ETFer utenfor EØS!

 14. Vet du hvordan det blir med handel i futures?
  Jeg har handla en del i nasdaqfuturen via interactive brokers.

  Skal hver handel føres inn i RF 1059, som om det var aksjer jeg handlet?

  På forhånd takkk for svar.

  Jan

 15. Hei!
  Jeg har blant annet brukt +500 og etoro for å trade. Jeg har tradet olje,gull, valuta og akjser. Hvordan er det egentlig jeg skal fylle ut dette? Skjønner ikke noe, for å si det rett ut.

  Er det mulig å f.eks skrive opp det totalte tapet/gevinste også bare sende inn kopi av årets kjøp/salg?

 16. Dette skremmer meg. Dette gjør jo at jeg ikke vil starte å trade. Det virker jo superkomplisert? Er det verdt det?

 17. Hei, Haha, ja det kan jeg skjønnen år du leser dette. Men hvis du skal trade ofte så er det ikke verre enn å opprette en investeringskonto, da blir hele skatterappoteringen MYE lettere 😉

 18. Hei, har handlet aksjer for første gang I år I norske selskap og utenlandske selskaper registrert på Oslo børs. Har solgt og kjøpt alle aksjene I år.

  Er det slik at disse kjøpene og salgene kommer på selvangivelsen og er det som regel riktig? Eller blir det mye utfylling av RF 1059?

 19. Hei Stig,

  De aller fleste aksjene du kan handle på Oslo Børs ville dukke opp på selvangivelsen din automatisk og min opplevelse er at det er riktig. Har enda til gode å finne feil her etter 7 år.

  Det du da eventuelt må fylle ut er aksjer som ikke dukker opp, altså utenlandske som ikke dukker opp. Tror det kommer til å gå ganske greit 🙂

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *