Finans- og aksjeordliste – Ord og utrykk innen finans og aksjemarkedet

I denne finans og aksjeordlisten finner du oversikt over de mest vanlige og uvanlige ord og utrykk innenfor finans og aksjemarkedet.

Denne finans og aksjeordliste er utarbeidet ved hjelp av flere ulike kilder (Se kildelisten nederst). Om du mener det mangler noen ord eller du finner noen feil i listen, vennligst send en e-post. (Listen er ikke ferdig…)

Aksje og finansordliste

For å navigere i finansordlisten kan du enten bla som en gærning nedover eller bruke den flotte søkefunksjonen. Hvis du finner en lenke på et ord, så betyr det at det finnes en mer utfyllende side om det på Aksjebloggen.

Denne ordlisten er utarbeidet ved hjelp av flere ulike kilder (Se kildelisten nederst). Om du mener det mangler noen ord eller du finner noen feil i listen, vennligst send en e-post. (Listen er ikke ferdig…)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U

A

 • A- og B-aksjer: Forskjellige aksjeklasser i samme selskap. De fleste selskap på Oslo Børs har kun en aksjeklasse. B-aksjer gir vanligvis mindre eller ingen stemmerett, men har rett til samme utbytte som A-aksjen i samme selskap.
 • Agio/Disagio: Kursgevinst ved kjøp og salg av valuta eller verdipapirer i en annen valuta. (Disagio er kurstap).
 • Aksje: Verdipapir som representerer en eierdel i et aksjeselskap og dermed rett til utbytte fra selskapet.
 • Aksjefond: Aksjefond er et verdipapirfond som investerer på vegne av andelseierne av aksjefondet. Per definisjon er et aksjefond et fond som investerer minium 80% av forvaltningskapitalen i egenkapitalinstrumenter (VFFs bransjestandard). Aksjefond krever ofte kjøp, salg og forvaltningsavgifter. Det finnes mange ulike aksjefond, bransjefond, nisjefond, regionsfond etc.
 • Aksjeindeks: En indeks er en sammensetning av ulike verdipapirer med ulik vekting som gir utrykk for den generelle trenden i markedet. Det finnes mange ulike aksjeindekser basert på ulike type kategorier og grupper. På Oslo Børs er det hovedindeksen (OSEBX) som er vanligst å bruke for å se på utviklingen i markedet.
 • Aksjekapital: Aksjekapitalen er den delen av egenkapitalen til et aksjeselskap som er utstedt ved aksjer. Aksjekapitalen blir dermed aksjekursen mulitplisert med antall aksjer i selskapet. Ved oppstart av et aksjeselskap må aksjekapitalen være minst 30 000 kr. (Endret fra 100 000 kr i 2012)
 • Aksjekapitalutvidelse: Aksjekapitalutvidelse innebærer en forhøyelse av aksjekapitalen ved utsedelse av nye aksjer. Dette kan blant annet gjøres ved en emisjon. Aksjonærer i selskapet har som regel forskjøpsrett ved en aksjekapitalutvidelse.
 • Aksjespareklubb: En klubb som sammen forvalter medlemmenes innskudd i aksjer.
 • Aksjonær: Eier aksjer i et aksjeselskap.
 • Aksjonærregister: Lovpålagt register over eiere i norske aksjeselskaper. Eierens navn og antall aksjer skal være notert her. Denne skal være tilgjengelig for alle.
 • Aktiva: Selskapets eiendeler i balansen.
 • Aktiv avkastning: Meravkastning av et aktivt forvaltet fond i forhold til fondest referanseindeks.
 • Alternativkostnad: Den økonomiske differansen mellom valget som er tatt og det beste alternativet som er valgt bort. Dette inkluderer både tapte inntekter og kostnader som kunne vært unngått.
 • Amerikansk opsjon: Opsjon som kan innløses når som helst i hele perioden frem til og med bortfallsdagen.
 • AMEX: American Stock Exchange
 • Andelsehaver: Eier av en eller flere andeler i et verdipapirfond. (f. eks aksjefond)
 • Annenhåndsmarkedet: eller sekundærmarkedet er markedet hvor det foregår kjøp og salg av verdipapirer. Aktørene i annenhåndsmarkedet er børsen, meglerene og investorene.
 • Anomali: Uregelmessigheter som unnviker fra regler som følger av teorien om et total effisient marked.
 • Arbitrasje: Samtidig kjøp og salg av svært like, men ikke identiske verdipapirer med mål om å tjene på kursdifferansen. For eksempel: Aksjer i noen selskap er notert på flere børser hvor det kan oppstå noe kursforskjell. Er denne forskjellen høy nok kan det lønne seg å kjøpe på den billigste børsen og selge på den dyreste.
 • Artimetisk gjennomsnitt: Vanlig gjennomsnittsberegning
 • Asset play: Er en strategi som søker etter å tjene på feilprisede selskaper i forhold til verdien av aktiva. Typisk for skipsfart hvor verdisvingningene av skip kan skape feilprising av aktiva i forhold til bokført verdi.
 • At-the-money: En opsjon som har tilnærmet null realverdi. Aksjekurs = strike.
 • Avkastning: Er differansen mellom kjøpskurs og salgskurs summert med eventuelt aksjeutbytte. Ved positiv avkastning er salgskursen høyere enn kjøpskursen og omvendt.
 • Avregning: Er forskjellen mellom innløsningskurs av en opsjon og markedsverdien av det underliggende instrumentet ved innløsning av opsjonen.

B

 • Baisse: Svakt marked med kursfall på verdipapirer. Motsatt av hausse.
 • Balanse: Viser selskapets økonomisk stilling på et gitt tidspunk og består av tre hovedposter; eiendeler, egenkapital og gjeld. Egenkapital og gjeld summert har like stor verdi som eiendeler og viser hvordan eiendelene er finansiert. Står oppført i regnskapet
 • Bareboat: Utleie av skip uten driftsansvar for utleier
 • Basiskurs: Verdien av en andel i et fond før kjøps og salgsomkostninger.
 • Basispunkt: Ett hundresels prosentpoeng (0,01 %). Brukes særlig til å angi kostnader og avkastningsforskjeller i kapitalforvaltning.
 • Bearmarked: En betegnelse på et pessimistisk marked som ligger i en negativ trend. Motsatt av bullmarked.
 • Beholdning: Samlet verdi i verdipapirer en investor eier. Tilsvarer saldo i en bank.
 • Benchmark: En referanseindeks for investorer hvor en kan sammenligne egen avkastning med et utvalg av verdipapirer som representerer benchmarkindeksen eller markedet generelt. På Oslo Børs er benchmark hovedindeksen (OSEBX – Oslo Stock Exchange Benchmark Index).
 • Bestordre: er en ordre uten limit. Da vil meglerne kjøpe/selge til beste tilgjengelig kurs i markedet.
 • Beta: En statistisk størrelse som sier noe om hvordan en aksje svinger i forhold til markedet. Beta lik 1 tilsier at aksjen svinger helt i takt med markedet. Betaverdier under og over 1 tilsvarer henholdsvis en mindre og større svingningstakt enn markedet.
 • Blue chips: En utrykk for de største og mest likvide aksjene på børsen.
 • Boble: Selskap med kunstig oppdrevet aksjekurs ofte basert på falske forhåpninger og forvetninger om stor fremtidig økning i selskapets resultater. Rammer som oftest selskaper som er vanskelige å verdsette og med store fremtidige planer. F.eks internett selskaper og legemiddelselskaper.
 • Boom: Periode med sterk etterspørsepress i markedet.
 • Bortfall: Tidspunkt og opphør av rettigheter og plikter som følge av at rettighetene etter en opsjon ikke benyttes eller pliktene opphører for futures.
 • Break-up value: Verdien av et konsern etter oppsplitting av de ulike bestanddelene.
 • Brekkstang-effekter (Gearing): Resultat og risiko kan jekkes opp for portefølje eller enkeltselskap ved hjelp av lån, høye faste kostnader og små marginer.
 • Bruttoproduksjon: Samlet produksjon i en økonomi målt i markedspriser.
 • Bullmarked: En betegnelse på et optimistisk marked som ligger i en positiv trend. Motsatt av bearmarked.
 • Børsdag: De dager hvor børsen er åpen for kursnotering. For Oslo Børs gjelder det man-fre, med unntak av helligdager, nasjonale fridager, julaften og nyttårsaften. Vanlig åpningstid for Oslo Børs er 09:00-17:20. Med før og etterbørs henholdsvis 08:50-09:00 og 17:20-17:30.
 • Børsmelding: er en nyhet enten direkte fra et selskap, fra selskapet via børsen eller fra børsen selv (f. eks suspensasjon). Inneholder viktig og mindre viktig informasjon som nye kontrakter, nye styremedlemmer og emisjoner.
 • Børsnotering: Børskomiteen behandler søknader og bestemmer hvilke verdipapirer som skal noteres. Verdipapirer som er notert vil ha en offisiell kursnotering ved Oslo Børs.
 • Børspost: En minstemål på antall aksjer i den daglige handelen mellom meglerfirmaene. Også minstemål på antall aksjer som må handles for at den skal gi en offisiell kursnotering. Normalt ligger en børspost med en verdi på mellom 5000-15000 kr.
 • Børsverdi: Samlet verdi av alle aksjene i et selskap vurdert til børskurs/markedskurs.

C

 • CAC-40: Aksjeindeks for børsen i Paris
 • Call: Kjøpopsjon
 • Cap/floor/renteopsjon: Et finansielt instrument som gir innehaveren rett, men ikke plikt til å betale eller motta en bestemt rente over en bestemt periode. Cap sikrer mot lånetakere mot stigende lånerenter. Floor sikrer innskytere mot fallende innskuddsrenter
 • Cash flow/Kontantstrøm: Kontantstrøm per aksje er selskapets ordinære nettoresultat etter skatt, men før ordinære avskrivninger, dividert på årets gjennomsnittlig antall aksjer. (Juster for eventuelle kapitalutvidelser)
 • Chartist: En tilhenger av teknisk børsanalyse
 • Clearing i opsjonshandel: Oppgjør mellom partene i en handel hvor Norsk Opsjonssentral A.S trer inn som mellomledd i handelen og sørger for at den går opp opp riktig for seg.
 • Combined ratio: Nøkkeltall for skadeforsikring. Driftskostnader og skadeutbetalinger i prosent av opptjent premie.
 • Convertibles: Verdipapirer som innenfor en bestemt tidsfrist kan byttes om i andre verdipapirer til fastsatte betingelser. (Konvertibel obligasjon).
 • Corporate Finance: En finansiell tjeneste tilbydt av større banker og meglerforetak. Kan blant annet være kapitalanskaffelse, kjøp/salg av selskaper, verdivurderinger og restrukturering.
 • Covered/dekket: Å kjøpe det underliggende verdipapiret ved utstedelse av calls opsjoner. Reduserer risiko ved å utstedte calls opsjoner
 • Current ratio: Et utrykk for selskapets likvide stilling. Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

D

 • Daglig journal (VPS): Register i verdipapirsentralen hvor alle transaksjoner blir samlet opp og ført opp i verdipapirkontiene. Transaksjonene blir vanligvis ført mot konto etter 3 dager.
 • Datterselskap: Et selskap betegnes som et datterselskap hvis over 2/3 av selskapets aksjer eies av et annet selskap eller at et selskap har betydelig bestemmende innflytelse på selskapet og utgjør en stor del av selskapets driftsresultater.
 • Daytrading: Spekulasjon i kurssvingninger innenfor samme dag. Typisk gjennom internettmeglere.
 • DAX: Indeks over de største og mest omsatte selskapene på børsen i Frankfurt, Tysklnad. (Deutscher Aktien Index).
 • Defensiv aksje: Aksjer som i liten grad blir påvirket av konjuktursvingninger.
 • Deflasjon: Vedvarende fall i det generelle prisnivået. Motsatt av inflasjon.
 • Degressiv: Fallende gjennomsnitt. Marginalkurven ligger under gjennomsnittet.
 • Dekningsbidrag: Salgsinntekt minus variable kostnader. Dekker faste kostnader pluss overskudd.
 • Delta: Et forholdstall som indikerer hvor mye opsjonen beveger seg når det underliggende verdipapiret beveger seg ett poeng. Calls har positiv delta, mens puts har negativ.
 • Depotkonto: Konto i en depotbank hvor investor setter inn kontanter som sikkerhet for handel med opsjoner og futures.
 • Derivat: Er et verdipapir avledet av et annet verdipapir. Avkastningen er også avledet av det underliggende verdipapiret. Eksempel: Opsjon på en aksje hvor avkastningen på opsjonen er knyttet til avkastningen på aksjen.
 • Direkte avkastning: Forholdet mellom utbytte på en aksje og dagskursen, utrykt i prosent.
 • Diskontere: Omvendt renteberegning hvor et fremtidig beløp blir omregnet til dagens verdi.
 • Diskonto: Rentesatsen brukt av landets nasjonalbank ved diskotering av forretningsveksler.
 • Disponibel realinntekt: Husholdningenes kjøpekraft etter skatt og inflasjon.
 • Disverifisering: Redusering av risiko på portefølje ved å spre porteføljen over flere investeringsobjekter.
 • Dividente: samme som utbytte
 • D-lånsrenten: Rente på overnattenlån i Norges Bank
 • DJIA (Down Jones Industrial Average): Amerikanske indeks som inneholder de 30 mest omsatte “blue chip” aksjene på NYSE (New York Stock Exchange). Omfatter i hovedsak industriaksjer og står for ca 15-20 % av markedsverdien på NYSE.
 • Due Dilligence: En grundig gjennomgang av et selskaps aktiva, regnskap, avtaler, patenser, vedtekter med mer, som gjerne gjøres i forbindelse med oppkjøp og fusjoner.
 • Durasjon: Gjenstående nåverdiveiet varighet for et verdipapir. (Fastrenteobligasjon). Tar hensyn til både obligasjonens løpetid og rentene underveis. Utrykker rentesensitiviteten. Lang durasjon betyr at obligasjonsverdien er svært følsom for renteendinger.

E

 • Earnings per share (EPS): Aksjens andel av selskapets ordinære nettoresultat. Nettoresultat delt på gjennomsnittlig antall aksjer.
 • EBIT: Earnings Before Interest and Taxes. Altså resultat før finansposter og skatt.
 • EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortiziation. Altså resultat før finansposter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger.
 • ECB: European Central Bank – den europeiske sentralbanken som styrer EUs felles valuta Euro.
 • Effektiv avkastning: Utbytte i prosent av aksjekurs.
 • Effektiv rente: Årlig gjennomsnittlig forventet avkastning ved kjøp av obligasjoner som holdes til forfall. Kalles også Yield.
 • Effisient marked: Et marked med effisiente kurser. Brukes også om markedet som tilfredsstiller betingelser til blant annet informasjonsspredning. Bygger på effisient teorien som sier at markedet ikke kan slåes med meranalyse.
 • Effisient kurs: Aksjekursen reflekterer all tilgjengelig informasjon om aksje og kan dermed betraktes som en korrekt kurs til enhver tid.
 • Egenhandel: Fondsmedlgers kjøp og salg av verdipapirer med egen kapital. Skjer ved selvinntrede eller gjennom andre meglere. Denne type handel reguleres i Lov om Verdipapirhandel.
 • Egenkapital: Normalt definert som selskapets bokførte aksjekapital.
 • Eksklusiv utbytte: Hvis aksjene til et selskap noteres eksklusive utbytte, betyr dette at det sist vedtatte utbytte tilfaller den som var eier av aksjene på utbyttetidspunktet
 • Eksklusiv utbyttedato: Datoen hvor generalforsamlingen offentliggjør utbyttets størrelse. Normalt et par uker før utbetalingen finner sted.
 • Ekspansiv: I makroøkonomi; politikk som stimulerer vekst gjennom å regulere renten og ta opp økende underskudd på budsjettet.
 • Elastisk etterspørsel: Etterspørsel stiger med mer enn en prosent når prisen settes ned en prosent.
 • Emisjon: Utstedelse av nye aksjer hvor allmennheten tilbys å delta i aksjekapitalutvidelse. Gamle aksjonærer kan få fortrinnsrett på de nye aksjene og hvis emisjonen rettes til et begrenset antall interesserte kalles dette underhåndsemisjon.
 • Emisjon uten fortrinnsrett: Emisjon hvor de gamle aksjonærene har sagt fra seg fortrinnsretten.
 • Emisjonskurs: Tegningskurs for obligasjonslån eller aksjekapital. Norske aksjer tillates ikke emitter til underkurs (Kurs lavere enn pålydende av aksjer).
 • Emmittent: Den som utsteder nye aksjer eller tar opp obligasjonslån.
 • EMS: European Monetary System: Et felles valutakurssystem for EU-landene.
 • Eterprise Value (EV): Totalverdien av selskapet, altså summen av egenkapitalen og netto rentebærende gjeld.
 • ESB: Den europeiske sentralbanken (i Frankfurt), som har ansvar for å utforme og gjennomføre pengepolitikken innenfor den monetære unionen i EU.
 • Europeisk Opsjon: Opsjon som kun kan innløses på forfallsdato. Indeksopsjoner er av europeisk type.
 • EV/EBITDA: Forholdet mellom totalverdi og resultat før finansposter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. Benyttes typisk for å finne verdien av selve driften uavhengig av kapitalstrukturen.
 • EVA: Economic Value Added. En analysemetode for å finne den virkelige verdiskapningen i et selskap. Verdiskapning innebærer at avkastningen på sysselsatt kapital i selskapet overstiger avkastningskravet.

F

 • Faktormodeller: Modeller der en rekke økonomiske variabler påvirker en aksjes avkastning på en lineær måte.
 • Feilslutning: Feilaktig kjøp eller salg av aksjer. Feilen reverseres da overfor kunden for føres på feilslutningskonto.
 • Fill and Kill: Ordre som angir at den kun skal forsøkes sluttet på det tidspunkt den registreres i handelssystemet på børsen. Hvis en del av ordren ikke sluttes, legges denne delen ikke inn som restordre.
 • Fill or Kill: Ordre som kun angir at den skal utføres dersom hele ordren kan sluttes på det tidspunkt ordren registreres i handelssystemet på børsen.
 • Finansielle instrumenter: Verdipapir med målbar pris eller en annen målbar størrelse. Opsjoner og futures er i seg selv finansielle instrumenter som underliggende verdi.
 • Float-inntekter: Bankens renteinntekter av pengene i perioden fra de debiteres betalers konto til de krediteres mottakeren.
 • Fluktuasjon: Kursbevegelse
 • Foliorenten: Renten bankene får på sine innskudd fra en dag til den neste i Norges Bank. Foliorenten er det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken.
 • Fond: Investeringsobjekt bestående av en forvaltet beholdning. Deles inn i blant annet aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond.
 • Fondsemisjon: Utstedelse av nye aksjer ved overføring fra fond i regnskapet, uten innbetaling av mer penger.
 • Fondsforvaltningsselskap: Selskap som forvalter fond på vegne av andelseiere.
 • Foreign bonds: Obligasjonslån emmitert i et innenlandsk marked men med utenlandsk lånetager
 • Foretaksnummer: Nummer som brukes til å identifisere juridiske personer. Nummeret bli tildelt av Løsøreregisteret i Brønnøysund.
 • Forvalter: Institusjon som oppbevarer verdier som aksjer og obligasjoner for kunden, herunder overvåkning av renteutbetalinger, uttrekninger, utbytte og tegning i forbindelse med emisjoner.
 • Forvaltningshonorar: Beløpet du betaler til forvaltningsselskapene for at de skal utføre investeringer i fondene.
 • Forvaltningskapital: Totalt beløp et fond eller et forvaltningsselskap investerer (forvalter) for sine andelseiere.
 • Forward: Et ikke standardisert terminpapir/handel. Betegner også kjøp av eller kurs ved terminhandel. (Terminkontrakt)
 • FRA-rente: Forward Rate Agreement. Fremtidig renteavtale mellom to parter hvor rentesatsen fastlåses for et fremtidig innlån eller utlån.
 • Friaksjer: Utdeles til selskapets aksjonærer ved en fondsemisjon.
 • Fri flyt(andel): Den delen av aksjeselskapets andel som til enhver tid er potensielt tilgjengelig i annenhåndsmarkedet (børsene) og ikke “sitter fast” hos langsiktige aksjonærer (som f. eks staten eller selskapet selv).
 • Fri kontantstrøm: Kontantstrøm minus nødvendige investeringer for å drive videre pluss frigjøring av midler som ikke lenger er nødvendig for videre drift.
 • Fritaksmodellen: Skattesystem aksjegevinster ikke beskattes i aksjeselskap. Gevinstene blir beskattet først når de taes ut av aksjeselskapet. Aksjeselskapet får heller ikke fradra gor aksjetap
 • FTSE: Financial Times Stock Exchange er en finansindeks fra børsen i London.
 • Fundamentale faktorer: Renteutvikling, samfunssøkonomiske og politiske forhold og andre konkrete faktorer som påvirker utviklingen i verdipapirmarkedet.
 • Fusjon: Sammenslutning av selskaper. Som oftest gjennom utveksling av aksjer på bestemte betingelser.
 • Furute: Standardisert terminpapir med forløpende avrening av gevinst eller tap. Børshandlet kontrakt for kjøp/salg av et verdipapir eller vare til en avtalt pris på en avtalt fato i fremtiden.
 • Førstehåndsmarkedet: Markedet for nyutstedte aksjer. Kalles også emisjonsmarkedet og primærmarkedet.

G

 • Gamma: Estimert forandring i delta ved forandring i underliggende verdipapir. (Opsjoner)
 • Garantikonsortium: En gruppe garantister som forplikter seg til å overta en del av emisjonen som ikke blir tegnet i markedet. For en slik garanti må emittented betale en garantiprovisjon.
 • Garantiprovisjon: Godgjørelse for å garantere fulltegning av en emisjon, fastsatt i kontrakt.
 • Gearing: Samme som brekkstang-effekten. Referere til avkastningen på opsjoner i forhold til aksjer.
 • Geometrisk gjennomsnitt: Metode for gjennomsnittsberegning hvor rentes rente blir tatt hensyn til
 • Gjeldsgrad: Gjeld i prosent av samlet aktiva(eiendeler) verdi.
 • Glidende gjennomsnitt: Metode for gjennomsnittsberegning der tallgrunnlaget forskyves med tiden.
 • Goodwill: Merverdi ved oppkjøp utover bokført verdi.
 • Grenseinntekt: Innteksøkning ved en marginal økning i produksjons/salgsvolum
 • Grensekostnad: Kostnadsøkning ved en marginal økning i produksjons/salgsvolum.

H

 • Handelsbeløp: Totalbeløp på sluttseddel. Omsetningsbeløp, handelsrenter og omkostninger inklusive.
 • Hang Seng: Aksjeindeksen i Hong Kong.
 • Hausse: Oppadgående sterkt marked. Motsatt av baisse. Brukes også som verb, å reklamere for eller å snakke om kursen på en aksje.
 • Hedge-fond: Verdipapirfond hvor forvalterne søker å ta posisjoner i ulike retninger. Det kan være nedgang, svingninger eller misforhold mellom prisnivåer. “Hedging” betyr å sikre seg mot risiko, men formålet kan også være høy avkastning.
 • Hedging: Å sikre investeringene mot risiko. Normalt gjennom terminkontrakter, opsjoner eller short-salg.
 • Holdingselskap: Selskap som deltar indirekte i næringsdrift ved erverv av aksjer i andre selskaper.
 • Hovedindeksen (OSEBX): En representativ indeks på Oslo Børs som omfatter det meste av børsen juster for ikke disponible poster (For eksempel der hvor staten eier store poster).
 • Hovedlisten: De største og mest omsatte aksjene på Oslo Børs. Stilles krav til antall aksjonærer (minimum 500) og størrelsen på aksjekapitalen.

I

 • Ikke-standardisert opsjon: Opsjon som er skreddersydd kjøper og utsteder. Betraktelig større volum enn i markedet for stadardiserte opsjoner da det hovedsakling er store institusjoner som opererer i dette markedet.
 • Illikvid: Lite eller ikke likvid.
 • Implisitt volatilitet: Forventet volatilitet som ligger innbakt i kursen på en opsjon.
 • Imperfeksjon: I markedet tillater at en enkelt investor kan påvirker kursene og tjene på dette. Et marked med imperfeksjon fungerer ikke etter teorien om fri konkurranse.
 • Importlekkasje: Når deler av en etterspørseløkning medfører økt import.
 • International Monetary Fund (IMF): Det internasjonale valutafondet (ets. 1945). Etablert med formål om å fremme politisk valutasamarbeid og gi lån til land med betalingsproblemer. I dag er også en av arbeidsoppgavene å sikre finansiell stabilitet. IMF har 184 medlemsland.
 • Indeksfond: Verdipapirfond med mål om kursutviklingen følger en spesifisert indeks normalt ved at porteføljen imiterer sammensetningen av den samme indeksen.
 • Ineffisient: Motsatt av effisient. All informasjon er ikke tilgjengelig for alle til samme tid. Kursen kan ikke ansees som korrekt til enhver tid.
 • Inflasjon: Prosentvis stigning i det generelle pris og inntekstnivået. Måles ved den årlige konsumprisindeksen. Motsatt av deflasjon.
 • Innløsning av opsjoner: Utnyttelsen av retten til å kjøpe eller selge de underliggende aksjene.
 • Innsider: En person som har kursrelevant/sensitiv informasjon om en aksje, som ikke er offentliggjort.
 • Innsidehandel: Verdipapirhandel som foretas ut fra kurssensitive opplysninger man har fått før informasjonen er alment kjent i markedet. Innsidehandel er ulovlig i hehold til lov om verdipapirhandel.
 • Inntekselastisitet: Hvor mye etterspørselen på en vare øker når kundenes inntekt øker med 1 %.
 • Institusjonelle investorer: Finansinstitusjoner og større private selskaper som investerer ledig kapital. Profesjonelle med utbredt markedskunnsap og gjerne store tilgjengelige midler.
 • Interimsbevis: Omsettelig dokument som midlertidig legitimerer eidendomsrett til et bestemt antall aksjer eller et bestemt pålydende beløp i obligasjoner inntil de endelige verdipapirer er utstedt. Også kalt interimskvittering.
 • Internrente: Renten som gjør netto nåverdi lik null. Effektiv rente i et prosjekt/investering.
 • In-the-money: En opsjon som har realverdi. F.eks er en call opsjon in-the-money hvis strike er 80 kr og kursen på den underliggende aksjen er 90 kr. Opsjonen kan innløses med profitt. Ved puts opsjoner blir det motsatt.
 • Investeringsprofil: Strategien et fond har for å plassering av kundenes kapital. Investeringsprofilen beskrives i fondets prospekt.
 • Investeringsstrategi: Som av navnet er det den strategien en investor eller forvalter av et verdipapirfond følger når det skal foretas investering. For fondsforvaltere er de forpliktet til å følge investeringsstrategien når de investerer for fondets eiere.
 • Investor: Eier av verdipapir
 • IPA: Individuelle pensjonsspareavtale.

J

 • Januar-effekt: At aksjekursene har en tendens til å stige mer i januar enn resten av året. I senere tid har januar-effekten forflyttet seg nærmere desember og omtales ofte som nyttårsrally.
 • Justering: Historiske tall for kurser og resultat blir justert for å kunne sammenligne med nyere tall. Spesielt etter emisjoner, splitter og utbytte.
 • Justeringsfaktor: Faktoren som en mulitpliserer historiske fortjeneste per aksje med (EPS), for å få det historiske tallet sammenlignbart med nyere tall.
 • Joint-Venture: Betegnelsen på et langsiktig avtalefestet samarbeidsforhold mellom virksomheter. Normalt gjennom et felles selskap.

K

 • Kapitalbidrag: Forholdet mellom driftsresultat før avskrivninger og samlet verdi av gjeld og egenkapital.
 • Kapitalmarkedslinjen: Sammenhengen mellom risiko og avkastning i aksjemarkedet som helhet.
 • Kapitalslit: Verdireduksjon på investeringer som følge av slit og elde. Avskrivning i et regnskap er et anslag på kapitalslit.
 • Kapitalutvidelse: Forhøyelse av aksjekapitalen ved emisjon med innbetaling. (Se emisjon)
 • Kapitalverdimodellen: Teoretisk modell for prising av aksjer. Teorien sier at forventet avkastning på en aksje kan beskrives som en funksjon av risikofri rente, markedets risikopremie og aksjens betaverdi.
 • Keynesiansk ledighet: Arbeidsledighet pga lav etterspørsel.
 • Kjernekapital: Bankens sikreste egenkapital. I praksis vil kjernekapitalen være den delen av kapitalen eid av aksjonærene. Tileggskapital vil være lånekapitalen.
 • Kjøpssignal: I teknisk analyse, et signal som anbefaler kjøp.
 • Kjøpsopsjon: En opsjon med rett til, men ikke plikt til, å kjøpe en aksje til en bestemt pris innen en bestemt tidsperiode.
 • Klassisk ledighet: Arbeidsledighet som følge av for høyt lønnsnivå.
 • Klieneffekt: At selskapets aksjonærpolitikk påvirker kursen fordi aksjonærene ser at selskapet bryr seg om dem.
 • Kollektive goder: Goder der en persons forbruk ikke reduserer en annens mulighet til forbruk.
 • Kombinasjonsfond: Et fond som investerer i flere ulike verdipapirer, aksjer, obligasjoner på vegne av andelseierne
 • Komparativ fordel: Prisfordel målt i relativ pris.
 • Kompensert utvanning: Utvanning hvor aksjonærene kompenseres for utvanningen av sine gamle aksjer med nye tegningsretter.
 • Komplementære goder: Etterspørsel på et gode stiger når prisen på et annen reduseres.
 • Konjuktur: En økonomisk trend over tid. Økonomien kan utvikle seg i ulike konjukturfaser. Oppgang, nedgang/resesjon, høykonjuktur og lavkonjuktur
 • Konkurranseevne: Evne til å konkurrere på pris. Måles i forskjeller mellom land i kostnad per enhet.
 • Konservative aksjer: Aksjer i solide selskaper med solid inntjeningsevne og ofte skjulte reserver. Følger ofte en stabil kursutvikling.
 • Konsumprisindeksen (KPI): Indeks som måler veksten i konumprisene ( inflasjon)
 • KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En mål på den underliggende prisstigningen.
 • Konglomerater: Et konsert med flere uavhengige ben å stå på. Brukes oftest om konsert med flere virksomhetsområder som ikke er relatert til hverandre.
 • Konsolidering: Når aksjemarkedet roer seg med relativt stabile kurser etter en lang periode med oppgang eller nedgang.
 • Kontantemisjon: Emisjon hvor tegnerne må betale kontant.
 • Kontantdekninsgrad: Forholdet mellom tilgjengelige kontanter og gjelden som skal betjenes.
 • Kontantstrøm: Kontantinntjeningen i et selskap dividert på gjennomsnittlig antall aksjer. I regnskapet er kontstrøm definert som ordinært nettoresultat pluss alle kostnader som ikke viser til en faktisk utbetaling, minus alle inntekter som ikke viser til en faktisk innbetaling.
 • Kontohaver: Eier av verdipapirkonto (VPS)
 • Kontraktiv: Makroøkonomisk politikk som virker sammentrekkende, altså at veksten bremses. Stikkord: Lavt/minkende budsjettunderskudd og høy/stigende rente.
 • Konvertibel obligasjon: Verdipapir som kan byttes til andre verdipapirer. Vanlig i aksjer i samme selskap som har utstedt den konvertible obligasjonen.
 • Korreksjon: Kursfall på børsen i løpet av en kort tidsperiode. Ofte definert som et fall på minst 10%, men brukes også om mindre kursfall.
 • Korte renter: Renter på lån med tilbakebetalingstid fra en dag opp til et år. (Pengemarked).
 • Kostpris: Prisen for et verdipapir inkludert omkostningene av kjøpet.
 • Krakk: Kraftig kursfall på børsen i løpet av en kort tidsperiode. Ofte definert som et fall på minst 20 %.
 • Kredittrisiko: Risikoen for at lånetaker ikke oppfyller sine forpliktelser i låneavtalen.
 • Krysseie: At børsnoterte eiere har aksjeposter i hverandre. Krysseie kan føre til overdrevne kursutslag i begge retninger.
 • Krysspriselastisitet: Hvor mye etterspørselen etter en vare stiger når prisen på en annen reduseres.
 • Kumulativt utbytte: Utbytte som smales opp til senere år.
 • Kundenummer: Andelsnummer knyttet til kundens/firmaets personnummer/foretaksnummer. (7 siffer). Fondsplasseringene til kunden er knyttet til dette nummeret.
 • Kurs: Kurs på et verdipapir eller fondsandel.
 • Kursgevinst/agio: Differansen mellom salgs og kjøptskurs for et verdipapir.
 • Kursinformasjon: Informasjon om høyeste kjøperkurs, laveste selgerkurs og sist omsatt kurs for et verdipapir notert på børsen.
 • Kurskjøring: Forsøk på å påvirke kursene ved egne kjøp og salg av aksjer.
 • Kursrelevant informasjon: Informasjon som har betydning for kursen.
 • Kursnoteringsavgift: Årlig avgift for børsnoterte selskaper som har verdipapirer notert på børsen. Størrelsen på avgiften bestemmes etter aksjekapitalen eller obligasjonslånets størrelse.
 • Kurtasje: Godtgjørelse for meglerens arbeid ved omsetning av verdipapirer. Angis ofte som en prosentandel av omsettelsen.
 • Kurtasjeavgift: Avgift meglerne betaler børsen. Bestemmes ut fra kurtasjen megleren oppnår ved omsetning av børsnoterte verdipapirer.
 • Kvantitetsteorien: Teorien om at prisnivået er proporsjonalt med pengemengden.

L

 • Lasarus-aksje: Aksje som er oppstanden, som har vært på konkursens rand eller hatt en aksjekurs nær null som så har svingt seg opp igjen.
 • Lange renter: Lånerenten for lån med tilbakebetalingstid på over ett år. Kalt obligasjonsmarkedet
 • Libor: London Interbank Offered Rate. Renten en bank er villig til å låne ut penger til en annen bank.
 • Ligningskurs: Skattemessig verdi per andel i et fond. Utgjør hele markedsverdien per andel.
 • Ligningsverdi: Aksje og obligasjonskurs som oppgis på selvangivelse ved kalenderårets slutt.
 • Likvide papirer: Lett omsettelige papirer.
 • Likviditet: I aksjemarkedet at en aksje omsettes hyppig og forskjellen mellom kjøp og salgskursene er lave. Det omsettes store mengder med begrenset innvirkning på kursene.
 • Likviditetsfelle: Tilstand hvor ytterligere økning i pengemengden ikke vil få ned rentesatsen videre.
 • Likviditetsreserve: I aksjemarkedet den delen av et aksjefonds kapital som ikke investeres i aksjer, men beholdes i kontanter for å kunne møte utbetalinger til andelseiere.
 • Limit kurs: Grensekurs som kan settes ved ordregivelse. Kursen må være lik eller lavere for at kjøpsordren skal gjennomføres. Omvendt ved salg.
 • Long position: Motsatt av short. Å være long i en aksje betyr å være positivt eksponert i aksjen, rett og slett at du eier en faktisk post.
 • Luksusgoder: Goder hvor etterspørselen øker mer enn inntekten. Dette tilsvarer en inntekselastisitet større enn 1)
 • Løpetid: Tilbakebetalingstiden et lån har.

M

 • Majoritetsaksjonær: Aksjonær som kontrollerer mer enn 50 % av et selskap.
 • Makroøkonomi: Økonomifag som tar for seg den samfunnsfaglige delen av økonomien.
 • Marginal komsumtilbøyelighet: Den andelen av den siste kronen i inntekt som blir komsumert/forbrukt. (M.K)
 • Marginal spretilbøylighet: Den andelen av den siste kronen i inntekt som blir spart. (Summen av M.S og M.K = 1)
 • Markedsportefølje: En portefølje som inneholder alle aksjer på markedet. Vanligvis en hypotetisk portefølhe i teorien eller en omfattende indeks.
 • Markedsrente: Betegner det alminnelige rentenivået i markedet.
 • Markedsrisiko: Risiko for svingninger i kursverdien. Høy risiko betyr mye svingninger. Høy risiko gir som regel høyere avkastning over tid.
 • Markedsverdi: Verdien av noe i henhold til løpende markedskurser. På børsen er markedsverdien børsverdien av aksjene pluss eventuell markedsverdi av gjeld som er børsnotert (obligasjoner).
 • Market Maker: Foretak som stiller både kjøps og salgskurser på gitte verdipapirer
 • Matche: Slutte en handel ved å koble tilsvarende kjøps og salgsordre.
 • Merverdi: Verdi av egenkapitalen utover den bokførte verdien.
 • Mikroøkonomi: Økonomifag som tar for seg mer begrensede deler av samfunnet. Typisk en markedet eller enkeltaktører som produsenter etc.
 • Mindreverdige goder: (Motsatt av luksusgoder). Goder hvor etterspørselen faller ved stigende inntekt. Tilsvarer enn inntekselastisitet mindre enn null)
 • Minoritetsaksjonær: Aksjonær som kontrollerer mindre enn 50% av et selskap.
 • Minoritetsposter: Andelen av resultat og egenkapital som tilfaller minoritetsaksjonærene i et regnskap til et konsern.
 • Matematisk verdi: Forhold mellom bokført egenkapital og aksjekapital uttrykkt i prosent.
 • Mortifikasjon: Ugyldighetserklæring. Under visse omstendigheter er det ved dom adgagn til å få et verdipapir kjent “dødt og maktesløst”.
 • Multiplikator: Forhold mellom sluttøkning i nasjonalprodut og opprinnelig utgiftsøkning som satte den i gang.

N

 • Nakne opsjoner: Opsjoner som ikke er sikret mot kursendring. Kalles også åpen posisjon eller rene opsjoner
 • NASDAQ: National Association of Securities Dealers Automated. Verdens første elektroniske aksjemarked (est. 1971 USA).
 • Nasjonalprodukt: Et utrykk for samlet verdiskapning i et land.
 • Naturlig arbeidsledighet: Den arbeidsledigheten hvor økonomien er i balanse. Inflasjonen vil ikke øke.
 • Naturlig monopol: Monopol som skyldes at markedet ikke er større enn den optimale størrelsen for en bedrift.
 • NAV: Netto Andels Verdi. Kursen per andel i et fond (ekslusive forvaltningshonorar)
 • Negotiabelt: Omsettelig
 • Netto nåverdi: Verdien i dag, nåverdien, for en hel rekke kontantstrømmer inkludert det som investeres i dag.
 • NIBOR: Norwegian Inter Bank Offered Rate (Norsk eurorente) er valutaswaprente.
 • NIDR: Norwegian Interbank Deposit Rate
 • NIKKEI: Hovedindeksen for børsen i Tokyo.
 • Nominell verdi: Pålydende verdi på et verdipapirer uavhengig av kursen til enhver tid.
 • NOS: Norsk Opsjonssentral A.S. Står for clearing av alle handler med opsjoner og futures på Oslo Børs.
 • Noteringsbeløp: Er det minste beløpet som må omsettes på børsen for at kursen skal bli notert.
 • Nullsumspill: Samlet gevinst er nøyaktig like stort som samlet tap.
 • NYSE: New York Stock Exchange
 • Nødvendighetsgoder: Goder hvor etterspørselen stiger mindre enn inntekten. (Inntekselastisitet er mindre enn 1)
 • Nåverdi: Dagens verdi av fremtidig kontantstrøm. (Ned-diskontert verdi).

O

 • Obligasjon: Et stadardisert omsettelig lån med opprinnelig løpetid på minimum ett år. Betingelsense for obligasjonslån avtales ved utstedelsen av lånet. Betingelsene kan omfatte løpetid, rente, renteutbetalingsdatoer og rentereguleringsbestemmelser.
 • Obligasjonslån: Utstedelse av obligasjoner.
 • OBX: Aksjeindeks på Oslo Børs for de 25 mest likvide aksjene.
 • OBX-opsjoner: Indeksopsjoner med OBX indeksen som underliggende verdi.
 • Odd-lot: Amerikansk betegnelse for et antall aksjer som sammen utgjør mindre enn en børspost.
 • Off-balance: Forhold som ikke tas med i selve balanseoppstilligen.
 • Oligopol: Marked hvor få store selskaper deler hele markedet mellom seg.
 • Omkostninger: Kostnadene ved kjøp og salg av andeler i fond. Omkostningene er bakt inn i kursene i fondene.
 • Opsjon: Rettighet til å kjøpe eller selge et verdipapir på en bestemt dato til en bestemt pris.
 • Opsjonsklasse: Alle opsjoner med samme underliggende verdi og samme type, altså call eller put, er i samme opsjonsklasse
 • Opsjonspremie: Prisen på en opsjon.
 • Opsjonsserie: Alle opsjoner i en opsjonsklasse med samme innløsningskurs og bortfallsdag.
 • Ordinært nettoresultat: Selskapets over/underskudd etter ordinære avskrivninger, renter og skatt. Grunnlaget i beregning av fortjeneste per aksje (EPS).
 • Ordre-routing: Børsmedlemmer kan route ordre direkte fra sine kunder til børsen, men da overtas hele ansvaret for ordren av verdipapirforetaket.
 • OSEBX: Hovedindeksen på Oslo Børs. En representativ indeks hvor det meste er representert og justert for poster som ikke er disponible.
 • Oslo Børs: Markedsplassen i Norge hvor det foregår organisert omsetning av ulike verdipapirer som aksjer og grunnfondsbevis, obligasjoner, derviater og warrants.
 • Out-of-the-money: En opsjon uten realverdi. Callopsjonens innløsningskurs ligger høyere enn markedskkursen på den underliggende verdien. Omvendt med putopsjon.
 • Overkjøpt: Aksje hvor kursen er drevet for høyt på grunn av midlertidig stor tilgang på kjøpere.
 • Overkurs: Verdipapirets markedskurs over dets pålydende verdi.
 • Oversolgt: Aksje hvor kursen er drevet for lavt på grunn av midlertidig stor tilgang på selgere.
 • Overtegning: At man ved en emisjon tegner flere nye aksjer enn en har tegningsretter til.

P

 • Parallellinvesteringer: Når ansatte foretar tilsvarende handel privat som for selskapet de er ansatt i.
 • P/E: Price-earnings ratio. Utrykk for Price/earnings, eller kurs dividert på fortjeneste per aksje (EPA)
 • P/EBIT: Forhold mellom aksjekurs og EBIT.
 • Panthaver: Personene som har sikkerhet i pantet.
 • Pari: Pålydende
 • Passiv forvaltning: Forvaltnings av verdipapirer hvor handlene styres av visse regler. For eksempel indeksfond hvor vektingene i porteføljen skal ligne den underliggende indeksen.
 • Pengemarked: fellesbetegnelse for markedet hvor korte lån omsettes med løpetid opptill et år. Mer egnet for store institusjoner pga høye tranasksjonsbeløp.
 • Penny-Stock: Aksjer med lave nominell kurs. I Norge vanligvis under 20 kr.
 • Phillips kurve: Viser sammenhengen mellom inflasjon og arbeidsledighet
 • Portefølje: Beholdning av verdipapirer eller likvider til investering
 • Preferanseaksjer: Aksje som har fortrinn fremfor ordinære aksjer i vedkommende selskap.
 • Price/Cash flow: Forhold mellom aksjekurs og selskapets kontantstrøm per aksje.
 • Primærmarkedet: Samme som førstehåndsmarkedet
 • Pris/bok: Aksjekursen dividert på bokført kapital per aksje
 • Prisdiskriminering: Å selge samme vare for ulike pris til ulike kunder. F.eks studentrabatt.
 • Priselastisitet: Hvor mye etterspørselen stiger når prisen reduseres med en prosent. Høyere verdi tilsvarer høyere elastisitet.
 • Prising: Utrykk om nivået på nøkkeltall som f.eks P/E som skal fortelle om en aksje er dyr eller billig.
 • Pro rata: Forholdsmessig
 • Programhandel: Handel bestemt ut fra en matematisk modell i en datamaskin.
 • Profit warning/Resultatvarsel: Melding sendt av selskapet til børsen hvis de ser at inntjeningen blir vesentlig dårligere enn forventet.
 • Prospekt: Et juridisk dokument som beskriver hvilke muligheter og begrensninger et fond skal ha. Alle fond er pålagt å ha et prospekt som er godkjent av kredittilsynet.
 • Put: Salgsopsjon
 • Pålydende: Verdien aksjen hadde ved utstedelse. Kalles også pari eller nominell verdi.

R

 • Random walk: Ideen om at kursutviklingen på en aksje er uavhengig av tidligere kursutvikling.
 • Rating: Kredittvurdering med konklusjon etter en standardisert skala, typisk i form av en eller annen karakter.
 • Ratio Spreads: Opsjonsstrategier som legger til grunn av en rolig kursutvikling er mest sannsynlig, men åpner for en markert utvikling den ene eller den andre veien.
 • Realisasjon: Salg av aksjer eller andeler i et fond.
 • Reallisasjonsoppgave: Personlig oppgave brukt i selvangivelsen. Sendes pr. post til alle andelshaverne som foregående år har innløst andeler i fond. Sendes normalt ut i medio februar hvert år.
 • Realrente: Rentekostnad minus inflasjon og dermed den reelle kostnaden ved lån av kapital.
 • Realtidskurser: Kurser som gjelder i øyeblikket, uten forsinkelse.
 • Referanseindeks: En indeks som gjenspeiler sammensetningen og verdiutviklingen i et marked. Fond måles opp mot en referanseindeks.
 • Refinansiering: Å omdiponere sparekapitalen mellom ulike investeringsalternativer.
 • Reinvestering: Ny investering av realiserte midler
 • Remisse: Pengesending som kontant eller sjekk.
 • Rentabilitet: Den forrentningen av selskapets kapital som overskuddet gir.
 • Rentefond: Betegnelse på fond som investerer i rentebærende papirer. Både pengemarkedsfond og obligasjonsfond er rentefond.
 • Rentekurve: Effekti rente (yield) grafisk fremstilt. Kalles også yield-kurve
 • Rentemargin: Differansen mellom inn og utlånsrenten for banker og finansinstitusjoner
 • Renteopsjon: Et finansielt instrument som gir innhaveren rett, men ikke plikt til å betale eller motta en bestemt rente over en bestemt periode. Kan brukes til å sikre mot stigende lånerenter eller fallende innskuddsrenter
 • Rentepapir: Fellesbetegnelse på obligasjoner, sertifikater og statskasseveksler.
 • Rentesensitivitet: Hvor mange prosent et verdipapir stiger eller synker ved ett prosent endring i renten.
 • Rentetermin: Dato for rentebetaling for obligasjonslån, vanligvis halvårlige terminer.
 • Rettet emisjon: Emisjon forbeholdt en utvalgt gruppe investorer
 • Reuters industriaksjeindeks: Den mest kjente engelsek industriaksjeindeksen
 • Risikoaversjon: Å mislike risiko. velger aksje med lavest risiko om avkastningspotensialet er det samme.
 • Risikopremie: Ekstra avkastning for en risikabel investering i forhold til en risiko investering (f. eks statsobligasjoner)
 • Risikostige: Betegnelse på hvor høy/øav risiko det er ved plassering av sparekapital i ulike verdipapirer.
 • Risikotoleranse: Beskriver hvor store kursendringer en investor er villig til å akseptere.
 • RISK: Regulering av inngangsverdi med skattlagt kapital. Et system for å unngå dobbeltbeskatning på aksjer i Norge.
 • Round-lot: Amerikansk betgelsene på det tilsvarende børspost i Norge. SOm regel 100 aksjer.
 • Russel 2000: Amerikansk aksjeindeks som viser utviklingen for små og mellomstore selskaper.

S

 • S&P 500: Aksjeindeks i USA som er satt sammen av 500 ulike aksjer i mange forskjellige bransjer
 • Salgskurs: Laveste kurs en selger er villig til å selge aksjene for
 • Salgsopsjon: Rett, men ikke plikt, til å selge en opsjon til bestemt pris innen en gitt dato
 • Salgssignal: Et signal som gir salgsanbefaling i teknisk analyse
 • Segmentindeks: Indeks for en bestemt del av aksjemarkedet, ofte en spesiell bransje
 • Sekundærmarked: Se annenhåndsmarked
 • Selvinntrede: Handel hvor mellommann (fondsmegler) trer inn som part i et handelsoppdrag.
 • Serielån: Lån som betales ned med like store regelmessige avdrag. Etterhvert som lånet blir mindre for hvert avdrag, blir også rentebeløpet mindre. Terminbeløpet (avdrag + renter) går derfor jevnt nedover gjennom hele tilbakebetaligsperioden.
 • Sertifikat: Et rentebærende verdipapir som utstedes i forbindelse med låneopptak med løpetid kortere enn 12 måneder. Ellers lik en obligasjon.
 • Sharp-indeks: Forholdet mellom meravkastning utover risikofri rente og standardavvik
 • Shorting: Å selge lånte aksjer. Selgeren forplikter seg å levere tilbake aksjene innen et gitt tidsrom. Poenget er å tjene penger på kursfall ved å kjøpe igjen aksjen ved en lavere kurs og levere tilbake aksjene.
 • Skjermingsfradrag: Skattefri avkastning ut over risikofri rente (NIBOR) som gjelder for aksje-og kombinasjonsfond
 • Sluttverdi: Motsatte av nårverdi. Verdien av et beløp forrentet oppover mot slutten av den aktuelle perioden.
 • Soliditet: Hvor stor evne eller sannsynlighet at selskapet har nok verdier til å betale gjelden
 • Spekulant: I dagligtalen en som lever av å kjøpe og selge aksjer. I aksjemarkedet en investor med kort tidshorisont og som tar stor risiko
 • Spekulative aksjer: Selskaper med usikker inntjeningsevne, med til dels store kurssvingninger. Muligheter for både store kursgevinster og kurstap.
 • Spin-off: En prosess der et datterselskap, divisjon etc. til et børsnotert selskap blir utskilt som et eget børsnotert selskap.
 • Splitt: En oppdeling av en aksje slik at den splittes opp i flere nye aksjer (benyttes for å redusere kursen pr. aksje). Summen av de nye aksjenes verdi vil tilsvare den opprinnelige aksjeverdien.
 • Spot-pris: Motsatte av terminpris. Dagens kurs for øyeblikkelig levering.
 • Spotmarked: Marked for øyeblikkelig levering og oppgjør av verdipapir og valuta.
 • Spread: Forskjellen mellom kjøper- og salgskurs
 • Standardavvik: Statistisk mål på svingningene om et gjennomsnittlig kursnivå
 • Standardisert opsjon: Opsjoner med de samme vilkårene, rettigheter og plikter. Det er et begrenset utvalg av standardiserte opsjoner på Oslo Børs.
 • Stengning: Å likvidere posisjonen. I en opsjons levetid kan både kjøper og selger stenge posisjonen ved enten å selge eller kjøpe tilbake opsjonen.
 • Stop-loss: En ordre som utføres når kursen når en gitt kurs. F. eks du ønsker å selge an aksje om den faller mer enn 10% så setter du stop-loss ordre 10% under kursen, da vil aksjen bli lagt ut for salg (med limit) når kursen når den gitte kursen.
 • Strike: Innløsningskursen på en opsjon. Kursen er satt på forhånd og som gir rett til å kjøpe til denne kursen.
 • Styringsrente: Sentralbankens sentrale rente i utøvelsen av pengepolitikken. I Norge er dette foliorenten.
 • Substanspremie: Overpris i aksje i forhold til substansverdi.
 • Substansrabatt: Overpris på aksje i forhold til substansverdi.
 • Substansverdi: Substansverdien uttrykker hva et selskap virkelig er verd. Den beregnes ut fra reelle markedsverdier på eiendeler og gjeld, og ikke ut fra de bokførte tall som er i regnskapet.
 • Sunk cost: Kostnader som allerede er påtatt og som en ikke kan få tilbake
 • Surviviorship bias: Begrep i statistikken som påvirker måleundersøkelser. F. eks er avkastningen for aksjefond ofte overvurdert fordi den kun tar med de fondene og selskapene som fortsatt er i drift.
 • Swap: Er en forpliktende avtale mellom to parter om å bytte ut et finansielt instrument (el. valuta) mot et annet instrument, med avtale om å bytte disse tilbake på et framtidig tidspunkt til en på forhånd avtalt pris.
 • Syklisk aksje: Aksje hvor fortjeneste og kursutvikling følger konjunkturutviklingen.
 • Syndikert finansiering: En tjeneste som går ut på at flere finans-institusjoner går sammen om å yte finansiering til en kunde.
 • Synergieffekt: Uttrykk for den effekt som kan oppnås ved sammenslåing til en større enhet, og hvor resultatet blir bedre enn summen av resultatene for hver enkelt enhet som inngår i sammenslutningen.
 • Syntet: Kunstig verdipapir som er sammensatt av andre verdipapirer slik at avkastningen bli lik avkastningen på orginalen er underliggende verdi.
 • Systematisk risiko: Risikoen i aksjen som skyldes at den svinger i takt med markedet (Risiko som ikke kan disverifiseres bort). Måles med beta.

T

 • Tegning: Ved emisjon forplikter tegneren seg ved sin underskrift til å betale for det tegnede beløp etter emisjonskursen innen den fastsatte frist.
 • Tegningsrett: Rett til å tegne nye aksjer i et selskap basert på hvor mange gamle aksjer man eier. Kan vanligvis selges og kjøpes fritt.
 • Tegningstid: Det tidsrom som en kapitalutvidelse foregår, vanligvis 2 til 4 uker.
 • Teknisk analyse: Analyse basert på kursutvikling ved hjelp av charts. Analysemetoden forsøker å fange opp markedspsykologien i markedet/aksjen.
 • Teknisk effisiens: At en indeks er en effisient portefølje
 • Terminhandel: Kjøp av verdipapirer etc. til fastsatt pris, men for fremtidig levering og betaling.
 • Terminkontrakt: Kontrakter om kjøp eller salg av aktiva på et fremtidig tidspunkt og til en bestemt pris.
 • Terminrenter: Terminrenter er renter som løper mellom to fremtidige tidspunkter. Terminrentene kan under visse forutsetninger gi uttrykk for markedets forventninger om fremtidig rentenivå.
 • Theta: Relaterer seg til tidsverdien på en opsjon. Angir hvor mye en opsjon synker i verdi per dag til innløsning
 • Ticker: Tickeren gir opplysninger om de siste omsetningene på Børsen. Omsetningen vises ved tickernavn, kurs og antall aksjer omsatt.
 • Tidsverdi: I opsjon: tidsverdien referere til hvor mye av premien som består av “Tiden til innløsning”. Lengre levetid gir høyere kompensjon til selgeren av opsjonen.
 • Tilbakekjøp: Kjøp av aksjer i eget selskap
 • Totalindeks: Indeks over samtlige aksjer som noteres på Oslo Børs – bortsett fra aksjene på SMB-listen og grunnfondsbevis.
 • Trader: En investor som søker etter avkastning ved kjøp og salg av aksjer med relativt kort tidshorisont

U

 • Uavhengige goder: Goder hvor prisen på det ene ikke påvirker etterspørselen etter det andre
 • Ubegrenset risiko (opsjon): Potensielt tap er uendelig
 • Uelastisk etterspørsel: Når etterspørselen stiger mindre enn én prosent når prisen settes ned med én prosent.
 • Underkursemisjon: Emisjon der tegningskursen på nye aksjer ligger under markedskursen på gamle aksjer
 • Underliggende (Opsjon): Aksjen eller indeksen som opsjonspremien avledes fra.
 • Undervurdert aksje: Aksje hvor markedskursen er lavere enn de underliggende verdiene i selskapet.
 • Urealisert: Tap eller gevinst som enda ikke er oppgjort
 • Usystematisk risiko: Delen av aksjens risiko som skyldes særegne forhold ved selskapet uavhengig av utviklingne i det generelle aksjemarkedet og som derfor kan disverifiseres bort.
 • Utbytte: Den delen av et aksjeselskaps overskudd som generalforsamlingen vedtar å dele ut til aksjonærene. Også kalt dividende.
 • Utbytteaksjer: Aksjer som utstedes i stedet for utbetaling av utbytte og hvor aksjonæren kan velge mellom utbetaling av utbytte i kontanter, eller aksjer til tilsvarende verdi. Må vedtas spesielt i selskapets generalforsamling.
 • Utbytteemisjoner: Emisjoner der nye aksjer betales ved at en gir avkall på utbytte.
 • Utdelingsforhold: Uttrykker forholdet mellom utbytte og ordinært nettoresultat i prosent.
 • Utenlandsandel: Denne forteller hvor stor del av aksjekapitalen som eies av utenlandske investorer.
 • Utstedelse (Opsjon): Å skrive opsjoner eller å “gå short”
 • Utvanning: Når verdien på hver aksje reduseres som følge av at det blir flere aksjer

Til toppen
Til forsiden

Kilder:

– E24 – Ordbok om aksjer og fond

– Investopedia

Aksjeskolen, Finn Ø. Bergh, Hegnar forlag

– Opsjoner og futures – en praktisk innføring, Oddmund Grøtte, Hegnar media

Kostnad- og inntektsanalyse, Knut boye, Terje Heskestad og Eirik Holm, Universitetsforlaget.

– Økonomiskolen – Finn Ø. Bergh, Hegnar forlag

Til toppen
Til forsiden

Kilder:

– E24 – Ordbok om aksjer og fond
– Investopedia
Aksjeskolen, Finn Ø. Bergh, Hegnar forlag
– Opsjoner og futures – en praktisk innføring, Oddmund Grøtte, Hegnar media
Kostnad- og inntektsanalyse, Knut boye, Terje Heskestad og Eirik Holm, Universitetsforlaget.
– Økonomiskolen – Finn Ø. Bergh, Hegnar forlag